czwartek, 9 lipca 2009

Wyrok TK z 7 lipca 2009

Minister nie mógł nakazać zapłaty podatku

Minister Finansów nie mógł określić w drodze rozporządzenia kategorii podmiotów zobowiązanych do zapłaty podatku akcyzowego innych niż określone w ustawie.

Takie rozwiązanie jest niezgodne z Konstytucją.

Tak wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lipca 2009 r., wydanego po rozpoznaniu skargi Konstytucyjnej Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego "Autosir" sp. z o.o. 

Trybunał Konstytucyjny orzekł w nim, że przepisy: §18 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie podatku akcyzowego z dnia 16 grudnia 1998 r., §18 ust. l pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie podatku akcyzowego z dnia 15 grudnia 1999 r., §19 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie podatku akcyzowego z dnia 22 grudnia 2000 r., w związku z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, są niezgodne z art. 64 ust. 3 w zw. z art. 84 i art. 217 Konstytucji

W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku. 

Przepisy zaskarżone w sprawie utraciły już moc obowiązującą. Trybunał stwierdził jednak, że zachodzi konieczność wydania orzeczenia z uwagi na ochronę konstytucyjnych wolności i praw skarżącego. 

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że wskazane przepisy rozporządzeń wyznaczały podmioty podatku akcyzowego inne niż określone w ustawie, czyli wkroczyły w materię ustawową. Z tego względu są niezgodne z art. 64 ust. 3 w związku z art. 84 i 217 Konstytucji

Trybunał przypomniał, że podobny pogląd w zakresie przepisów rozporządzenia z 1998 r. został wyrażony wcześniej w wyrokach w sprawach P 7/2000 oraz SK 35/2002. 

W związku z tym, że zaskarżone przepisy rozporządzeń zostały uznane za niezgodne z art. 217 Konstytucji, Trybunał Konstytucyjny uznał za zbędne rozważanie naruszenia przez te przepisy art. 92 ust. 1 Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zbędne jest także badanie zgodności zaskarżonych przepisów z art. 21 Konstytucji wobec orzeczenia o ich niezgodności z wzorcem bardziej szczegółowym, tj. z art. 64 Konstytucji. 

Trybunał uznał wzorzec konstytucyjności z art. 31 ust. 3 Konstytucji za nieadekwatny w sprawie, która dotyczy prawa daninowego. Stwierdził także, że skarżące przedsiębiorstwo nie wyjaśniło w uzasadnieniu złożonej skargi, w jaki sposób zaskarżone przepisy naruszyły jego prawa i wolności wynikające z powołanych jako wzorce przepisów art. 2 Konstytucji oraz art. 22 Konstytucji. W tym zakresie postępowanie zostało umorzone jako niedopuszczalne. 

Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że orzekając o niezgodności zaskarżonych przepisów z Konstytucją nie przesądza w ten sposób, że skarżące przedsiębiorstwo doznało rzeczywistego uszczerbku majątkowego w wyniku obciążenia obowiązkiem podatkowym z naruszeniem Konstytucji. 

Stosownie do art. 190 ust. 4 Konstytucji, o skutkach wyroku będą rozstrzygać właściwe organy, trybie i na zasadach w określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania. 

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw (SK 49/2006). 

czwartek, 2 lipca 2009

Stawki

Przedmiot opodatkowania:

    1)    produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;

    2)    wyprowadzenie ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;

    3)    sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju;

    4)    eksport i import wyrobów akcyzowych;

    5)    wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa wewnątrzwspólnotowa,

6) nabycie lub posiadanie przez podatnika wyrobów akcyzowych, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należytej wysokości.

Rodzaje stawek akcyzy.

Stawki akcyzy są określane w:

1)        procencie podstawy opodatkowania (podstawą opodatkowania jest …)

2)        kwocie na jednostkę wyrobu (podstawą opodatkowania jest ilość wyrobów akcyzowych)

3)        procencie maksymalnej ceny detalicznej (podstawą opodatkowania jest cena detaliczna wyznaczona i wydrukowana na opakowaniu akcyzowym)

4)        (stawka łączna) kwocie na jednostkę wyrobu i w procencie maksymalnej ceny detalicznej

Jednocześnie na mocy ww. ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych został upoważniony do obniżenia stawek akcyzy oraz określenia warunków ich stosowania w drodze rozporządzenia. Korzystając z delegacji ustawowej Minister Finansów wydał rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego w którym określił stawki akcyzy dla poszczególnych grup wyrobów akcyzowych

Stawki akcyzy dla niektórych wyrobów akcyzowych wynoszą :

- dla benzyny ołowiowej również z udziałem komponentów - 1.747,00 zł./1000 l

- dla benzyny bezołowiowej również z udziałem biokomponentów - 1.565,00 zł./1000 l

- dla oleju napędowego również z udziałem biokomponentów - 1.180,00 zł./1000 l

w tym oleju o zawartości siarki:

a) powyżej 0,001% do 0,005% włącznie - 1.099,00 zł/1000 l

b) do 0,001 % włącznie 1.048,00 zł/1000 l

- dla gazu do tankowaniu samochodów - 695,00 zł/ 1000 l

- dla alkoholu etylowego 4.550,00 zł/ 1 hl

- dla papierów - 75,12 zł za każde 1.000 sztuk i 31,30 % maksymalnej ceny detalicznej, a od

15 stycznia 2007 r. – 80,87 zł za każde 1.000 sztuk i 33,70 % maksymalnej ceny detalicznej.

Wysokość planowanych stawek akcyzy na wyroby akcyzowe na dany rok budżetowy przedstawia wraz z założeniami do budżetu minister finansów. Podstawą dla ministra do obniżenia stawek akcyzy są założenia budżetowe na dany rok oraz wysokość stawek minimalnych wynikających z przepisów prawa Wspólnoty Europejskiej.

Organami podatkowymi w zakresie akcyzy są:

Naczelnik US i Dyr. izby celnej, właściwi ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu są wykonywane na terenie właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, właściwość miejscową ustala się dla:

    1)    osób prawnych - siedziba;

    2)    osób fizycznych – miejsce zamieszkania.

Przy imporcie = organem podatkowym w zakresie akcyzy jest Naczelnik UC właściwy, na podstawie przepisów prawa celnego, do wymiaru należności celnych.

W przypadku osób fizycznych, które dokonują nabycia wewnątrzwspólnotowego poza prowadzoną działalnością gospodarczą lub dokonują tego nabycia, nie prowadząc działalności gospodarczej, organem podatkowym jest Naczelnik urzędu celnego właściwy ze względu na ich miejsce zamieszkania.

Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w ww sposób = organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie.

Linki sponsorowane

KANCELARIA PRAWNA
ul. Grunwaldzka 38A/6, Poznań

tel. (061) 86-888-48

info@matysiak-kancelaria.pl

www.matysiak-kancelaria.pl

Podatnik

Podatnik podatku akcyzowego = podmiot wykonujący czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Czynności podlegające opodatkowaniu:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;
 2. wyprowadzenie ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;
 3. sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju;
 4. eksport i import wyrobów akcyzowych;
 5. wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa wewnątrzwspólnotowa,
 6. nabycie lub posiadanie przez podatnika wyrobów akcyzowych, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należytej wysokości.

Wyroby akcyzowe = wyroby podlegające akcyzie określone w załączniku nr 1 do ustawy np. papierosy, alkohol, kosmetyki, futra, perfumy, paliwa.

Wyroby akcyzowe zharmonizowane = paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku nr 2 do ustawy

Wyroby akcyzowe
niezharmonizowane = inne niż zharmonizowane.

Sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium
kraju to również:

    1)    przekazanie lub zużycie wyrobów akcyzowych na potrzeby reprezentacji albo reklamy;

    2)    przekazanie wyrobów akcyzowych na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników;

    3)    zamianę wyrobów akcyzowych oraz wydanie wyrobów akcyzowych w zamian za inne czynności podlegające opodatkowaniu;

    4)    wydanie wyrobów akcyzowych w zamian za wierzytelności;

    5)    wydanie wyrobów akcyzowych w miejsce świadczenia pieniężnego;

    6)    darowiznę wyrobów akcyzowych;

    7)    wydanie wyrobów akcyzowych w zamian za czynności niepodlegające opodatkowaniu;

    8)    świadczenie usług polegających na wytwarzaniu wyrobów akcyzowych w ramach umowy o dzieło lub innej umowy;

    9)    zużycie wyrobów akcyzowych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;

    10)    zużycie wyrobów akcyzowych niezgodne z ich przeznaczeniem, w przypadku gdy do wyrobów tych zastosowano zwolnienie lub obniżono stawki akcyzy.

Akcyzie podlegają ubytki lub niedobory wyrobów akcyzowych zharmonizowanych powstałe w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu.

Obowiązek podatkowy powstaje = w dniu dokonania czynności podlegającej opodatkowaniu, np:

 • jeżeli istnieje obow. wystawienia faktury = dzień wystawienia faktury nie później niż 7 dni)
 • przy imporcie= dzień powstania długu celnego
 • przy WNT = dzień nabycia, nie później niż dzień otrzymania faktury,
 • przy WDT = dzień wystawienia faktury, nie później niż 7 dni od dokonania czynności,
 • przy sprzedaży samochodów (tylko jeżeli nie były wcześniej zarejestrowane na terenie RP) = dzień wystawienia faktury, nie później niż 7 dni od wydania samochodu,
 • przy energii elektrycznej = z dniem jej wydania.

Linki sponsorowane

KANCELARIA PRAWNA
ul. Grunwaldzka 38A/6, Poznań

tel. (061) 86-888-48

info@matysiak-kancelaria.pl

www.matysiak-kancelaria.pl

Podstawa opodatkowania

Przedmiot opodatkowania:

    1)    produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;

    2)    wyprowadzenie ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;

    3)    sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju;

    4)    eksport i import wyrobów akcyzowych;

    5)    wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa wewnątrzwspólnotowa,

6) nabycie lub posiadanie przez podatnika wyrobów akcyzowych, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należytej wysokości.

Wyroby akcyzowe = wyroby podlegające akcyzie określone w załączniku nr 1 do ustawy np. papierosy, alkohol, kosmetyki, futra, perfumy, paliwa.

Wyroby akcyzowe zharmonizowane = paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku nr 2 do ustawy

Wyroby akcyzowe
niezharmonizowane = inne niż zharmonizowane.

Sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium
kraju to również:

    1)    przekazanie lub zużycie wyrobów akcyzowych na potrzeby reprezentacji albo reklamy;

    2)    przekazanie wyrobów akcyzowych na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników;

    3)    zamianę wyrobów akcyzowych oraz wydanie wyrobów akcyzowych w zamian za inne czynności podlegające opodatkowaniu;

    4)    wydanie wyrobów akcyzowych w zamian za wierzytelności;

    5)    wydanie wyrobów akcyzowych w miejsce świadczenia pieniężnego;

    6)    darowiznę wyrobów akcyzowych;

    7)    wydanie wyrobów akcyzowych w zamian za czynności niepodlegające opodatkowaniu;

    8)    świadczenie usług polegających na wytwarzaniu wyrobów akcyzowych w ramach umowy o dzieło lub innej umowy;

    9)    zużycie wyrobów akcyzowych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;

    10)    zużycie wyrobów akcyzowych niezgodne z ich przeznaczeniem, w przypadku gdy do wyrobów tych zastosowano zwolnienie lub obniżono stawki akcyzy.

Akcyzie podlegają ubytki lub niedobory wyrobów akcyzowych zharmonizowanych powstałe w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu.

Obowiązek podatkowy powstaje = w dniu dokonania czynności podlegającej opodatkowaniu, np:

 • jeżeli istnieje obow. wystawienia faktury = dzień wystawienia faktury nie później niż 7 dni)
 • przy imporcie= dzień powstania długu celnego
 • przy WNT = dzień nabycia, nie później niż dzień otrzymania faktury,
 • przy WDT = dzień wystawienia faktury, nie później niż 7 dni od dokonania czynności,
 • przy sprzedaży samochodów (tylko jeżeli nie były wcześniej zarejestrowane na terenie RP) = dzień wystawienia faktury, nie później niż 7 dni od wydania samochodu,
 • przy energii elektrycznej = z dniem jej wydania.

Linki sponsorowane

KANCELARIA PRAWNA
ul. Grunwaldzka 38A/6, Poznań

tel. (061) 86-888-48

info@matysiak-kancelaria.pl

www.matysiak-kancelaria.pl

Organy podatkowe

Organami podatkowymi są:

 • Naczelnik US i
 • Dyr. izby celnej,

Właściwość miejscowa:

 • Zasada = miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.
 • Jeżeli właściwych jest kilku organów = rozstrzyga:
  • dla osób prawnych - siedziba;
  • dla osób fizycznych – miejsce zamieszkania.
 • Przy imporcie = Naczelnik UC właściwy, na podstawie przepisów prawa celnego, do wymiaru należności celnych.
 • W przypadku os. fiz. dokonujących WNT poza działalnością gospodarczą = Naczelnik UC właściwy ze względu na ich miejsce zamieszkania.
 • Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w ww sposób = Naczelnik UC I w Warszawie.

Linki sponsorowane

KANCELARIA PRAWNA
ul. Grunwaldzka 38A/6, Poznań

tel. (061) 86-888-48

info@matysiak-kancelaria.pl

www.matysiak-kancelaria.pl


Katalog stron INPLUS

Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy powstaje = w dniu dokonania czynności podlegającej opodatkowaniu, np:

 • jeżeli istnieje obow. wystawienia faktury = dzień wystawienia faktury nie później niż 7 dni)
 • przy imporcie= dzień powstania długu celnego
 • przy WNT = dzień nabycia, nie później niż dzień otrzymania faktury,
 • przy WDT = dzień wystawienia faktury, nie później niż 7 dni od dokonania czynności,
 • przy sprzedaży samochodów (tylko jeżeli nie były wcześniej zarejestrowane na terenie RP) = dzień wystawienia faktury, nie później niż 7 dni od wydania samochodu,
 • przy energii elektrycznej = z dniem jej wydania.

Przedmiot opodatkowania:

    1)    produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;

    2)    wyprowadzenie ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;

    3)    sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju;

    4)    eksport i import wyrobów akcyzowych;

    5)    wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa wewnątrzwspólnotowa,

6) nabycie lub posiadanie przez podatnika wyrobów akcyzowych, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należytej wysokości.

Linki sponsorowane

KANCELARIA PRAWNA
ul. Grunwaldzka 38A/6, Poznań

tel. (061) 86-888-48

info@matysiak-kancelaria.pl

www.matysiak-kancelaria.pl

Przedmiot, organy, stawki

Obowiązek podatkowy powstaje = w dniu dokonania czynności podlegającej opodatkowaniu, np:

 • jeżeli istnieje obow. wystawienia faktury = dzień wystawienia faktury nie później niż 7 dni)
 • przy imporcie= dzień powstania długu celnego
 • przy WNT = dzień nabycia, nie później niż dzień otrzymania faktury,
 • przy WDT = dzień wystawienia faktury, nie później niż 7 dni od dokonania czynności,
 • przy sprzedaży samochodów (tylko jeżeli nie były wcześniej zarejestrowane na terenie RP) = dzień wystawienia faktury, nie później niż 7 dni od wydania samochodu,
 • przy energii elektrycznej = z dniem jej wydania.

Przedmiot opodatkowania:

    1)    produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;

    2)    wyprowadzenie ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;

    3)    sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju;

    4)    eksport i import wyrobów akcyzowych;

    5)    wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa wewnątrzwspólnotowa,

6) nabycie lub posiadanie przez podatnika wyrobów akcyzowych, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należytej wysokości.

Wyroby akcyzowe = wyroby podlegające akcyzie określone w załączniku nr 1 do ustawy np. papierosy, alkohol, kosmetyki, futra, perfumy, paliwa.

Wyroby akcyzowe zharmonizowane = paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku nr 2 do ustawy

Wyroby akcyzowe
niezharmonizowane = inne niż zharmonizowane.

Sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium
kraju to również:

    1)    przekazanie lub zużycie wyrobów akcyzowych na potrzeby reprezentacji albo reklamy;

    2)    przekazanie wyrobów akcyzowych na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników;

    3)    zamianę wyrobów akcyzowych oraz wydanie wyrobów akcyzowych w zamian za inne czynności podlegające opodatkowaniu;

    4)    wydanie wyrobów akcyzowych w zamian za wierzytelności;

    5)    wydanie wyrobów akcyzowych w miejsce świadczenia pieniężnego;

    6)    darowiznę wyrobów akcyzowych;

    7)    wydanie wyrobów akcyzowych w zamian za czynności niepodlegające opodatkowaniu;

    8)    świadczenie usług polegających na wytwarzaniu wyrobów akcyzowych w ramach umowy o dzieło lub innej umowy;

    9)    zużycie wyrobów akcyzowych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;

    10)    zużycie wyrobów akcyzowych niezgodne z ich przeznaczeniem, w przypadku gdy do wyrobów tych zastosowano zwolnienie lub obniżono stawki akcyzy.

Akcyzie podlegają ubytki lub niedobory wyrobów akcyzowych zharmonizowanych powstałe w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu.

Znaki akcyzy :

Obowiązkowi oznaczenia znakami akcyzy podlegają napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe.

Wyroby akcyzowe objęte obowiązkiem banderolowania muszą być prawidłowo oznaczone odpowiednimi znakami akcyzy przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Ponadto wyroby akcyzowe nie mogą być importowane, przewiezione na terytorium kraju w wyniku nabycia wewnętrzno wspólnotowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, oraz nie mogą być przedmiotem obrotu na terytorium kraju bez uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy.

Ustawa zwalnia z obowiązku oznaczenia znakami akcyzy wyroby, które są :

1) całkowicie niezdatne do użytku (np. z powodu wad jakościowych wyroby nienadające się do spożycia lub połamane papierosy);

2) wytworzone na terytorium kraju i przeznaczone przez producenta do dokonania dostawy wewnętrzno wspólnotowej lub na eksport;

3) wprowadzone do składów celnych, składów wolnocłowych i wolnych obszarów celnych, a przeznaczone do zbycia w sklepach wolnocłowych;

4) przewożone przez terytorium kraju jako tranzyt;

5) wolne od należności celnych przywozowych na podstawie przepisów prawa celnego oraz zwolnione od akcyzy w przypadku importu;

6) zwolnione od akcyzy w przypadku nabycia wewnętrzno wspólnotowego.

Ustawa przewiduje dwa rodzaje znaków :
znaki podatkowe i legalizacyjne. Wzory znaków i sposoby ich nanoszenia określa rozporządzenie MF z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie znaków oznaczenia wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Podatkowe znaki akcyzy stosują :

- producenci,

- importerzy,

- podmioty dokonujące nabycia wewnętrzno wspólnotowego,

- przedstawiciele podatkowi,

- podmioty dokonujące pakowania, rozlania lub rozważenia wyrobów w opakowania jednostkowe, a także przepakowania, ponownego rozlania lub rozważenia wyrobów akcyzowych w inne opakowania jednostkowe,

Legalizacyjne znaki akcyzy stosowane są przez posiadacza w przypadku wystąpienia w obrocie wyrobów, które:

- nie są oznaczone znakami akcyzy,

- są nieprawidłowo oznaczone,

- są oznaczone nieodpowiednimi znakami akcyzy,

- posiadają uszkodzone znaki akcyzy,

Znaki akcyzy stosują : Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy. Od 1 stycznia 2006 r. znaki na wyroby spirytusowe wprowadziła także Wielka Brytania.

Procedura otrzymywania znaków akcyzowych:

Podmioty obowiązane do oznaczenia akcyzowych znakami akcyzy obowiązane są do złożenia do Ministerstwa Finansów wstępnego zapotrzebowania na banderole na rok następny w terminie do dnia 30 października roku poprzedzającego.

Wydawanie lub sprzedaż banderol nasypuje w drodze decyzji wydawanej przez właściwego naczelnika urzędu celnego na pisemny wniosek podmiotu uprawnionego do otrzymywania banderol (art. 96 ustawy).

Składając wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami wnioskodawca jest zobowiązany do wpłacenia do właściwego w sprawach znaków akcyzy urzędu celnego, dwóch kwot, w przypadku zakupu banderol podatkowych, tj. kwoty stanowiącej wartość banderol podatkowych (o tę kwotę podmiot ma prawo pomniejszyć należny podatek akcyzowy) i kwoty wpłacanej na pokrycie kosztów wytworzenia banderol podatkowych, natomiast w przypadku zakupu banderol legalizacyjnych należności za banderole legalizacyjne.

Podmioty obowiązane do oznaczenia wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, zobowiązane są do prowadzenia ewidencji znaków akcyzy.

Rodzaje stawek akcyzy.

Stawki akcyzy są określane w:

1)        procencie podstawy opodatkowania (podstawą opodatkowania jest …)

2)        kwocie na jednostkę wyrobu (podstawą opodatkowania jest ilość wyrobów akcyzowych)

3)        procencie maksymalnej ceny detalicznej (podstawą opodatkowania jest cena detaliczna wyznaczona i wydrukowana na opakowaniu akcyzowym)

4)        (stawka łączna) kwocie na jednostkę wyrobu i w procencie maksymalnej ceny detalicznej

Jednocześnie na mocy ww. ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych został upoważniony do obniżenia stawek akcyzy oraz określenia warunków ich stosowania w drodze rozporządzenia. Korzystając z delegacji ustawowej Minister Finansów wydał rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego w którym określił stawki akcyzy dla poszczególnych grup wyrobów akcyzowych

Stawki akcyzy dla niektórych wyrobów akcyzowych wynoszą :

- dla benzyny ołowiowej również z udziałem komponentów - 1.747,00 zł./1000 l

- dla benzyny bezołowiowej również z udziałem biokomponentów - 1.565,00 zł./1000 l

- dla oleju napędowego również z udziałem biokomponentów - 1.180,00 zł./1000 l

w tym oleju o zawartości siarki:

a) powyżej 0,001% do 0,005% włącznie - 1.099,00 zł/1000 l

b) do 0,001 % włącznie 1.048,00 zł/1000 l

- dla gazu do tankowaniu samochodów - 695,00 zł/ 1000 l

- dla alkoholu etylowego 4.550,00 zł/ 1 hl

- dla papierów - 75,12 zł za każde 1.000 sztuk i 31,30 % maksymalnej ceny detalicznej, a od

15 stycznia 2007 r. – 80,87 zł za każde 1.000 sztuk i 33,70 % maksymalnej ceny detalicznej.

Wysokość planowanych stawek akcyzy na wyroby akcyzowe na dany rok budżetowy przedstawia wraz z założeniami do budżetu minister finansów. Podstawą dla ministra do obniżenia stawek akcyzy są założenia budżetowe na dany rok oraz wysokość stawek minimalnych wynikających z przepisów prawa Wspólnoty Europejskiej.

Organami podatkowymi w zakresie akcyzy są:

Naczelnik US i Dyr. izby celnej, właściwi ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu są wykonywane na terenie właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, właściwość miejscową ustala się dla:

    1)    osób prawnych - siedziba;

    2)    osób fizycznych – miejsce zamieszkania.

Przy imporcie = organem podatkowym w zakresie akcyzy jest Naczelnik UC właściwy, na podstawie przepisów prawa celnego, do wymiaru należności celnych.

W przypadku osób fizycznych, które dokonują nabycia wewnątrzwspólnotowego poza prowadzoną działalnością gospodarczą lub dokonują tego nabycia, nie prowadząc działalności gospodarczej, organem podatkowym jest Naczelnik urzędu celnego właściwy ze względu na ich miejsce zamieszkania.

Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w ww sposób = organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie.

Linki sponsorowane

KANCELARIA PRAWNA
ul. Grunwaldzka 38A/6, Poznań

tel. (061) 86-888-48

info@matysiak-kancelaria.pl

www.matysiak-kancelaria.pl