czwartek, 2 lipca 2009

Stawki

Przedmiot opodatkowania:

    1)    produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;

    2)    wyprowadzenie ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;

    3)    sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju;

    4)    eksport i import wyrobów akcyzowych;

    5)    wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa wewnątrzwspólnotowa,

6) nabycie lub posiadanie przez podatnika wyrobów akcyzowych, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należytej wysokości.

Rodzaje stawek akcyzy.

Stawki akcyzy są określane w:

1)        procencie podstawy opodatkowania (podstawą opodatkowania jest …)

2)        kwocie na jednostkę wyrobu (podstawą opodatkowania jest ilość wyrobów akcyzowych)

3)        procencie maksymalnej ceny detalicznej (podstawą opodatkowania jest cena detaliczna wyznaczona i wydrukowana na opakowaniu akcyzowym)

4)        (stawka łączna) kwocie na jednostkę wyrobu i w procencie maksymalnej ceny detalicznej

Jednocześnie na mocy ww. ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych został upoważniony do obniżenia stawek akcyzy oraz określenia warunków ich stosowania w drodze rozporządzenia. Korzystając z delegacji ustawowej Minister Finansów wydał rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego w którym określił stawki akcyzy dla poszczególnych grup wyrobów akcyzowych

Stawki akcyzy dla niektórych wyrobów akcyzowych wynoszą :

- dla benzyny ołowiowej również z udziałem komponentów - 1.747,00 zł./1000 l

- dla benzyny bezołowiowej również z udziałem biokomponentów - 1.565,00 zł./1000 l

- dla oleju napędowego również z udziałem biokomponentów - 1.180,00 zł./1000 l

w tym oleju o zawartości siarki:

a) powyżej 0,001% do 0,005% włącznie - 1.099,00 zł/1000 l

b) do 0,001 % włącznie 1.048,00 zł/1000 l

- dla gazu do tankowaniu samochodów - 695,00 zł/ 1000 l

- dla alkoholu etylowego 4.550,00 zł/ 1 hl

- dla papierów - 75,12 zł za każde 1.000 sztuk i 31,30 % maksymalnej ceny detalicznej, a od

15 stycznia 2007 r. – 80,87 zł za każde 1.000 sztuk i 33,70 % maksymalnej ceny detalicznej.

Wysokość planowanych stawek akcyzy na wyroby akcyzowe na dany rok budżetowy przedstawia wraz z założeniami do budżetu minister finansów. Podstawą dla ministra do obniżenia stawek akcyzy są założenia budżetowe na dany rok oraz wysokość stawek minimalnych wynikających z przepisów prawa Wspólnoty Europejskiej.

Organami podatkowymi w zakresie akcyzy są:

Naczelnik US i Dyr. izby celnej, właściwi ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu są wykonywane na terenie właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, właściwość miejscową ustala się dla:

    1)    osób prawnych - siedziba;

    2)    osób fizycznych – miejsce zamieszkania.

Przy imporcie = organem podatkowym w zakresie akcyzy jest Naczelnik UC właściwy, na podstawie przepisów prawa celnego, do wymiaru należności celnych.

W przypadku osób fizycznych, które dokonują nabycia wewnątrzwspólnotowego poza prowadzoną działalnością gospodarczą lub dokonują tego nabycia, nie prowadząc działalności gospodarczej, organem podatkowym jest Naczelnik urzędu celnego właściwy ze względu na ich miejsce zamieszkania.

Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w ww sposób = organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie.

Linki sponsorowane

KANCELARIA PRAWNA
ul. Grunwaldzka 38A/6, Poznań

tel. (061) 86-888-48

info@matysiak-kancelaria.pl

www.matysiak-kancelaria.pl